Privacyverklaring Politieke partij Vrij en Sociaal Nederland (VSN)

 Via de website van www.vrijensociaal.nl  worden geen persoonsgegevens verwerkt zonder uitdrukkelijke toestemming van personen die hun gegevens achterlaten voor het opvragen van informatie of die verzoeken om contact. Heel bewust kiest VSN voor een zorgvuldige omgang voor deze aanpak en wil zij een trend zetten. Wij adviseren u deze verklaring te lezen.

Zoals uit onze ThemaWijzer blijkt, achten wij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens van bezoekers worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leidend.

Ons beleid:

  • VSN is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • Duidelijk geeft VSN aan voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt. Dat geschiedt via deze privacyverklaring;
  • De dataset met persoonsgegevens worden uitsluitend beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor een legitiem doel;
  • VSN vraagt expliciet toestemming om de persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is;
  • VSN neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen;
  • VSN bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk;
  • VSN regelt via een verwerkersovereenkomst, dat de verwerker overeenkomstig de afspraken persoonsgegevens verwerken en de juiste beveiligingsmaatregelen nemen. Indien er een datalek plaatsvindt bij een verwerker dan dient hij dit binnen 36 uur te melden;
  • VSN zal strikt voldoen aan de rechten van betrokkenen op het moment u deze wenst uit te oefenen.

 Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van deze website kunt u bepaalde persoonsgegeven aan VSN verstrekken. VSN bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan VSN zijn verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Voorletter(s), naam, uw aanhef en het emailadres.

Contactformulier op de site

Indien u een contactformulier invult, of een e-mail aan VSN stuurt, dan worden de gegevens zorgvuldig bewaard totdat uw vraag is afgehandeld. Hierna wordt de data vernietigd.

Publicaties

VSN publiceert uw bezoekgegevens niet, verstrekt deze eveneens niet aan derden.

Indien VSN een link op de site heeft staan naar social media, dan dient u rekening ermee te houden dat deze aanbieders uw gegevens wel kunnen registreren.

Beveiliging

VSN neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassingen van de privacyverklaring

VSN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 Toelichting en vragen

Voor vragen over het VSN privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Laatste wijzigingsdatum: 24092020

VSN

Winkelwagen
There are no products in the cart!
Continue Shopping