PERSBERICHT 

Den Haag, 23 oktober 2020

Beste Eerste-Kamerlid.

Dinsdag 27 oktober ligt het voorstel voor de Spoedwet in de Eerste Kamer. Na de eerste versie is het huidige voorstel nog steeds niet legitiem, niet proportioneel en is het qua structuur zo opgezet dat de democratische toetsing buitenspel wordt gezet en de wet eindeloos verlengd kan worden zonder inbreng van de Staten-Generaal (de beide kamers). Het is ongekend dat dit Wetsvoorstel in de huidige vorm überhaupt in behandeling wordt genomen. In het wetsvoorstel wordt de Eerste Kamer namelijk expliciet buitenspel gezet, alsmede de gemeenteraden. In het kort hieronder de belangrijkste punten waarom deze wet er nooit mag komen;

 Geen legitieme doelbinding

Het invoeren van een wet heeft een legitiem doel nodig. In dit geval wordt er gesproken over een klasse-A epidemie op basis van de classificatie van de WHO uit maart 2020, die een IFR van 3,4% aannam. Inmiddels is de mortaliteit van het virus wetenschappelijk vastgesteld met een mediaan van 0,23% wereldwijd en kan onmogelijk nog van een klasse-A epidemie worden gesproken. ‘Corona’ moet per direct van deze lijst af en Nederland moet hierin per direct haar eigen beslissingen nemen.

Een van de belangrijkste indicatoren wordt gehanteerd zijn ‘besmettingen’, een onjuiste term voor het absolute aantal PCR-test positieven. De test geeft namelijk niet aan of er ook daadwerkelijk een besmetting met het COVID-19 virus heeft plaatsgevonden, of mensen besmettelijk zijn of niet, laat staan dat het patiënten zijn die opgenomen moeten worden (bevestigd door RIVM bij monde van dhr. Van Dissel), maar slechts dat fragmenten van het virus mogelijk zijn gevonden in het afgenomen monster. De PCR-test geeft daarnaast bij de huidige prevalenties en met de huidige RIVM instructies inzake Ct-cycles en primers een zeer hoog percentage foutpositieven. Toch worden alle positieve testuitslagen door de overheid en de media ‘besmettingen’ en ‘COVID verdachten’ genoemd en ook als zodanig in de ziekenhuizen behandeld. Dit alleen al levert enorme onnodige druk op de zorgcapaciteit. Daarbij wordt echter op basis van dezelfde onbruikbare PCR-tests ook zorgpersoneel getest waardoor hele teams gezonde zorgmedewerkers 3-7 dagen thuis in quarantaine zitten.

Hier is dus geen sprake van een probleem met een uitzonderlijk dodelijk virus, maar een probleem met totaal verkeerde testmethodes en een probleem met ziekenhuiscapaciteit die reeds jaren bestaat en die na 7 maanden in deze crisis nog steeds niet geregeld is. Er is dus veel meer een managementcrisis en een testcrisis dan een ‘gezondheidscrisis’ en er is geen enkele reden om wetgeving te implementeren die ons democratisch bestel ondermijnt en de Kamers buiten spel zet.

 Geen proportionaliteit

Aangezien de behandelingen en medicatie in de afgelopen maanden sterk verbeterd zijn en er vrijwel geen IC-opnames meer zijn voor COVID is de ziekte slechts een gevaar voor 2% van de bevolking. Door de huidige maatregelen wordt echter ook die 98% van de bevolking getroffen die geen enkel gevaar loopt. Door desastreus beleid worden nu honderdduizenden sociaal-economische en psychologische slachtoffers gecreëerd, wordt de maatschappij ontwricht en worden alle sociaal maatschappelijke en menselijke relaties onder druk gezet in een structureel abnormaal.

De kwetsbare ouderen in wiens naam dit ongekend sociaal offer gebracht zou moeten worden sterven langzaam en eenzaam achter glas in tehuizen waar bezoek mondjesmaat wordt toegelaten. De patiënten in de reguliere zorg sterven onnodig wegens uitgestelde zorg en operaties. Dit mismanagement begint echt stuitend te worden en wordt verbloemd met een agenda van angst, dwang en controle in wetgeving. Beter zou het zijn het wanbeleid af te straffen en de desbetreffende ministers en kabinetsleden te laten aftreden; een beleid dat honderdduizenden slachtoffers creëert om de gezondheid van 2% te redden is volledig disproportioneel en ontoelaatbaar in een democratische rechtstaat.

Vanuit een brede maatschappelijke vertegenwoordiging zijn al meerdere malen oplossingen aangeboden, maar daar wordt niet naar geluisterd. Volgens onze regering en haar experts is ‘de enige oplossing uit deze situatie namelijk het vaccin’. Een even gevaarlijk als onwenselijk en onbegrijpelijk standpunt, gezien alle wetenschappelijke kennis die beschikbaar is over groepsimmuniteit, immuniteit, over het relatief geringe gevaar van Corona, de goede behandelingen en het gevaar van een vaccin dat niet uitgebreid en zorgvuldig op werkzaamheid en absolute veiligheid is getest.

Geen subsidiariteit

In elke afweging van wetgeving moet gekeken worden of er alternatieve en minder zwaarwegende middelen zijn om het beoogde doel te bereiken. Het lijkt ons duidelijk dat deze zeker voorhanden zijn. En bijvoorbeeld gezocht moeten worden in het regelen van zorgcapaciteit (aanvullend in Duitsland en de VS en wellicht China) alsmede het direct stoppen van de PCR-tests als screeningstool voor de brede populatie. Vervolgens zal er dan specifiek en gedifferentieerd beleid ingezet kunnen worden op de kwetsbare groepen, in overleg met deze groepen zelf. Binnen dit wetsvoorstel zal een volledige bevoegdheid van de Eerste en Tweede Kamer van toepassing moeten zijn voor de uitvoering en in werking treden van deze wet en de onderliggende ministeriele regelingen. Bij ministeriele regelingen die (in)direct impact hebben op grondrechten zal de Eerste Kamer met een ruime meerderheid van minimaal 2/3 van de stemmen moeten instemmen. Tevens zal veel duidelijker moeten worden vastgelegd wat de concrete criteria zijn om nog te kunnen spreken van noodsituatie, zodat de wet zichzelf automatisch buiten werking stelt als daar geen noodzaak meer toe is.

Ons dringende advies aan alle leden van de Eerste Kamer is om op persoonlijke titel tegen de gehele wet te stemmen. Onze grondrechten zijn geen ruilmiddel om een coalitie aan de macht te houden. Bij de aankomende verkiezingen kunnen partijen dit voorstel meenemen in hun programma zodat de kiezer hierin een oordeel kan vellen.

Als voorzitter van VSN, maar nog veel meer als vader, zoon, broer, buurman en medemens spreek ik u – Eerste-Kamerlid – aan als mens, als ouder, als familie en als hoeder van onze rechtstaat voor de toekomstige generaties. Houd uw hoofd koel en stem vanuit uw taak als volksvertegenwoordiger. Voor uw kinderen en toekomstige generaties. We gaan niet normaal maken wat niet normaal is.

Bas Filippini

Vrij en Sociaal Nederland

 

Verworpen gerelateerde moties, PV 24 of 29 september

 1. Motie leden Van Kent en Futselaar over de Tozo ook laten gelden voor studenten met een onderneming, 35420-113
 2. Motie van leden De Jong en Wilders over de aflossingsregeling van uitstel van belastingbetalen later laten aanvangen, 35420-117
 3. Gewijzigde motie van leden Van Haga en Baudet over de referentieperiode in de TVL-regeling aanpassen (tvv 35420-120), 35420-136
 4. Motie van Van Haga en Baudet over het verlengen van de terugbetalingsregeling voor ondernemers, 35420-121
 5. Motie van de leden Bruins en Rog over onderzoeken of de maatschappelijke diensttijd bijdraagt aan vermindering van jeugdwerkeloosheid, 35420-126
 6. Motie van leden Lacin en Van Brenk over een verbod naar code-oranjegebieden, 25295-567
 7. Motie van lid Ozturk over de teststraat op Schiphol zo snel mogelijk weer openen, 25295-576
 8. Motie van lid Ozturk over alle beschikbare aan luchtvaart gerelateerde covid-19 data vrijgeven, 25295-577
 9. Motie van Marijnissen en Van Kooten over opheffen onderscheid van beroepsgropen in de zorgbonus, 25295-544
 10. Motie van Marijnissen cs over alsnog plannen maken voor een structurele waardering voor zorgverleners, 25295-545
 11. Motie van lid Asscher cs over uitgewerkte plannen op welke wijze de verspreiding van het virus wordt tegengegaan, 25295-548
 12. Motie van leden Wilders en Baudet over … vertrek minister VWS, 25295-549
 13. Motie van Wilders over erkennen van besmetting met corona via microdruppels, 25295-550
 14. Motie van lid Wilders over de salarissen van zorgmedewerkers in alle zorgsectoren forst verhogen, 25295-551
 15. Motie van lid Krol over een budget van minimaal 50 miljoen aan de GGD’s voor het opschalen van testen
 16. Motie van de leden Van Haga en Baudet over het validatierapport inzake de PCR test zo spoedig mogelijk naar de kamer, 25295-561

Verworpen gerelateerde moties, ingediend / PV op 6 oktober

 1. Motie van het lid Wilders over met spoed zorgen voor meer zorgpersoneel (6-10) 25295-597
 2. Motie van het lid Wilders over de versoberingen in het derde steunpakket voor de komende twee kwartalen terugdraaien (6-10) 25295-598
 3. Motie van het lid Klaver c.s. over ook de partnertoets in de Tozo buiten werking stellen (6-10), 25295-600
 4. Motie van het lid Van Brenk over handhaven van het lopende noodpakket banen en economie (6-10) 25295-603
 5. Motie van de leden Van Haga en Hiddema over een limiet van een aantal personen per vierkante meter in binnenruimtes (6-10) 25295-604
 6. Motie van het lid Azarkan over de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding tijdelijk buiten werking stellen25295-609
 7. Motie van het lid Krol over de coronazorg meer concentreren in bepaalde regionale ziekenhuizen

Verworpen amendementen, specifiek ziende op tijdelijke spoedwet covid-19:

13 oktober 2020

 1. Amendement van het lid Van Esch 35526-44 over gezondheidsbevorderin
 2. Amendement van de leden Ouwehand en Van Esch 35526-34 over een fokverbod voor dieren die bevattelijk zijn voor covid-19
 3. Gewijzigd subamendement van het lid Hijink 35526-49 t.v.v. nr. 37 over uitbreiding van de reikwijdte van amendement nr. 48 naar beide Kamers
 4. Amendement Van Kooten-Arissen 35526-50 over een maximale groepsgrootte op plaatsen bestemd voor gemeenschappelijk belijden van godsdienst of levensovertuiging
 5. Amendement van het lid Azarkan 35526-47 over opschorting van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
 6. Amendement van het lid Azarkan 35526-43 over het met terugwerkende kracht verlagen van geldboetes
 7. Amendement van het lid Hijink 35526-36 over een zware voorhang bij beide Kamers van het verlengingsKB
 8. Amendement van de leden Van Haga en Baudet 35526-35 over een zware voorhang bij de Tweede Kamer van het verlengingsK
 9. Amendement Van Kooten-Arissen 35526-51 over een evaluatie van de wet gelijktijdig met iedere verlenging

 

Ingetrokken amendementen tijdelijke spoedwet covid-19  

13 oktober 2020

 1. Amendement van het lid Van Raak over het waarborgen van de betrokkenheid van gemeenteraden

Aangehouden amendementen op de tijdelijke spoedwet covid-19:

Ingediend op 24, 30 september 2020 & 6 oktober

 1. Motie van lid Van Esch over een voorstel voor een vorm van belasting op suiker, 25295-562
 2. Motie van Van Kooten over zorgprofessionals en ondersteunend personeel die vanaf 1 september instromen eveneens een covid-19 bonus toekennen, 25295-553
 3. Motie van Van Kooten over na iedere coronagolf zorgprofessionals en ondersteunend personeel een extra covid-19 bonus toekennen, 25295-554
 4. Motie van Van Brenk cs over testen van afvalwater in vliegtuigen, 25205-573
 5. Motie van het lid Marijnissen c.s. over snel een betere structurele waardering voor zorgverleners (6-10)
 6. Motie van het lid Wilders over de salarissen van zorgmedewerkers structureel fors verhogen (6-10)
 7. Motie van de leden Van Esch en Van Raan over een OMT-advies over het risico van insleep van het virus via terugkomende vliegreizigers uit risicogebieden (6-10)

Gerelateerde aangenomen moties, PV 22,24-29 september 2020

 1. Motie van het lid Jetten om een nieuwe routekaart voor de volgende periode, 25295-555
 2. Motie vn lid Dik-Faber over beter betrekken van verpleegkundigen en verzorgenden bij besluiten over opschaling van de coronazorg in ziekenhuizen, 25295-556
 3. Nadere gewijzigde motie van Van Brenk over griepvaccins zoveel mogelijk gebruiken voor kwetsbare mensen en daarna zorgmedewerkers, 25295-582
 4. Motie van Van Benk over zo snel mogelijk verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers, 25295-558
 5. Gewijzigde motie van Krol over de coronapersconferenties minimaal 2 wekelijks houden 25295-583
 6. Gewijzigde motie van het lid Van Esch cs over uitspreken dat het aanprijzen van dumptickets naar risicogebieden volstrekt misplaats is, 25295-584
 7. Motie van de leden Marijnissen en Jetten over een ijzeren voorraad aan beschermingsmiddelen realiseren, 25295-546
 8. Motie van Asscher en Jetten over de Kamer wekelijks op de hoogte stellen van de testcapaciteit, 25295-547
 9. Motie van Dijkhoff en Klaver over op zeer korte termijn op grote schaal sneltesten inkopen, 25295-552
 10. Gewijzigde motie van Kröger cs over vakantiereizen naar oranje gebieden niet meer promoten, 25295-585
 11. Motie van lid Lacin over de coronastraat op Schiphol ook toegankelijk te maken voor Schipholmedewerkers, 353950568
 12. Motie van lid Paternotte cs over een dekkend testbeleid op luchthavens, 35395-569
 13. Motie van lid Paternotte over een uniforme gezondheidsverklaring, 25295-570
 14. Motie van het lid Asscher over passende begeleiding naar nieuw werk en inkomen, 35420-109
 15. Motie van het lid Asscher over wegen in hoeverre afbouwen van de steun in januari 2021 nog gewenst is, 35420-110
 16. Motie van de leden Asscher en Smeulders over eerder stoppen met werken mogelijk maken, 35420-111
 17. Motie van het lid Asscher c.s. over een breed offensief om jongeren meer perspectief te geven, 35420-112
 18. Gewijzigde motie lid Van Brenk over voorkomen coronabesmettingen in de werksituatie, 35420-114
 19. Motie van leden Aarsten en Van Weyenberg over op grote schaal fieldlabs oprichten, 34250-115
 20. Motie van leden Aarsten en Van Weyenberg over 1 herkenbaar loket voor begeleiding naar nieuw werk en scholing, 35420-116
 21. Motie van lid Smeulders c.s. over bijstandsregels voor jongeren tot 27 jaar versoepelen, 35420-118 (ondertussen lees ik elders dat ze de bijstand willen verlagen)
 22. Motie van de leden Smeulders en Tielen over het weer openstellen van de regeling NL leert door, 35420-119
 23. Motie van het lid Weyenberg cs over aandacht voor fok- en uitzetprogramma’s bij de steunmaatregel voor dierentuinen, 35420, 122
 24. Motie van de leden Van Weyenberg en Lodders over verlenging van de maximale terugbetalingsregeling van 36 maanden, 35420-123
 25. Gewijzigde motie van de leden Bruins en Palland over monitoren of de gereserveerde middelen voor sw-bedrijven zich verhouden tot de instroom 35420-137
 26. Nader gewijzigde motie van de leden Bruins en Van Weygenberg over concrete voorstellen voor een persoonlijk leer- en ontwikkelingsbudget 35420-139
 27. Moties van het lid Bruins cc over een strategie voor meer stage- en startersplekken voor jongeren, 35420-128
 28. Motie van het lid Stoffer over oplossingen voor specifieke groepen bedrijven en sectoren om onnodige faillissementen te voorkomen, 35420-129
 29. Motie van de leden Palland en Tielen over voorbereiden van deeltijd-WW of een variant hiervan, 35420-130
 30. Motie van de leden Palland en Amhaouch over leegstand van winkelgebieden in gemeenten tegengaan, 35230-131
 31. Motie van het lid Palland cs over de situatie van grensondernemers monitoren, 35420-132
 32. Motie van het lid Van Nispen cs over de OM-strafbeschikking (komt dus geen rechter aan te pas) bij het wegwerken van corona-achterstanden…. 29279-611
 33. Motie van het lid Van den Berge cs over de inzet van mediation en herstelrecht bij het wergwerken van de achterstanden en het versterken van de positie van slachtoffers, 29279-612
 34. Motie van het lid Amhaouch cs over voorkomen van dumpprijzen bij vliegtickets naar een code-oranjegebied 25295-574
 35. Motie van Gijs van Dijk en Paternotte over mensen actiever ontmoedigen op vakantie te gaan naar oranje gebieden, 25295-574
 36. Motie van Paternotte cs over leren van best practices in het buitenland, 25295-571
 37. Motie van Remco Dijkstra over betere afstemming van reisadviezen en ruimte voor maatwerk, 25295-572

Gerelateerde aangenomen moties, 6 oktober 2020

45. Motie van het lid Marijnissen c.s. over alle verpleeghuizen in de gelegenheid stellen preventief mond-neusmaskers in te zetten

46. Motie van het lid Marijnissen c.s. over de gevraagde routekaart omzetten in een bruikbaar schema

47. Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. t.v.v. 25295-592 over bezien of nieuwe en gerichte steunmaatregelen nodig zijn

48. Motie van de leden Asscher en Jetten over een plan van aanpak voor veilige scholen voor de start van de herfstvakantie

49. Motie van het lid Dijkhoff c.s. over aanpassing van de bestaande coronawerkafspraken ten aanzien van de werkwijze van hoofdelijke stemmingen

50. Motie van het lid Wilders over de crisiszorg op orde brengen in geval van een pandemie

51. Motie van het lid Klaver c.s. over het dragen van mondkapjes in de binnenruimtes van commerciële en publieke gebouwen opnemen in de coronabasisregels

52. Motie van het lid Van Esch c.s. over duidelijk communiceren dat vliegvakanties naar risicogebieden ongewenst zijn

53. Motie van de leden Van Haga en Hiddema over het validatierapport inzake de PCR-test zo spoedig mogelijk naar de Kamer

54. Motie van het lid Segers c.s. over mondkapjes beschikbaar stellen aan mensen met een smalle beurs

55. Motie van het lid Azarkan over gedragsveranderingen beter integreren in de aanpak van de coronacrisis, 25295-607

56. Motie van het lid Azarkan over faciliteren van aan huis testen voor fysiek zwakken en ouderen

57. Gewijzigde motie van het lid Krol over het invoeren van een strategie van kleuralerts gekoppeld aan alarmniveaus (t.v.v. 25295-611)

Aangenomen gerelateerde moties 8 en 9 oktober 2020

58. Nader gewijzigde motie van het lid Van Kooten-Arissen over mensen die in verzet gaan tegen de coronaboete actief erop wijzen dat zij eventueel in aanmerking kunnen komen voor juridische bijstand (t.v.v. 35526-46)

59. Motie van het lid Van Dam c.s. over herziening van het staatsnoodrecht

60. Motie van het lid Hijink over een voorstel voor aanpassing van de Wet publieke gezondheid

Aangenomen amendementen op de tijdelijke wet covid-19, 13 oktober 2020

61. Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Graaf c.s. 35526-39 t.v.v. nr. 31 over aanscherping van de noodzakelijkheids- en proportionaliteitseisen en afschalen wanneer dat kan

62. Nader gewijzigd amendement van het lid Buitenweg c.s. 35526-48 t.v.v. nr. 30 over een instemmingsrecht van de Kamer op ministeriële regelingen

63. Amendement van de leden Van Raak en Van der Staaij t.v.v. nr. 6 over het laten vervallen van de vangnetbepaling

64. Nader gewijzigd amendement van het lid Van Brenk c.s. 35526-38 t.v.v. nr. 29 over een bezoekrecht voor bewoners van zorglocaties

65. Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij c.s. 35526-40 t.v.v. nr. 26 over versterking van de informatievoorziening aan het parlement en het horen van de Raad van State over een voorgenomen verlenging

66. Nader gewijzigd amendement van het lid Van Dam c.s. 35526-32 t.v.v. nr. 28 over het waarborgen van de betrokkenheid van en verantwoording aan colleges en gemeenteraden

67. Nader gewijzigd amendement van het lid Veldman c.s. 35526-33 t.v.v. nr. 25 over verlaging van de sancties en uitsluiten dat overtredingen gevolgen hebben voor de VOG

68. Amendement van het lid Groothuizen c.s. 35526-27 t.v.v. nr. 5 over een initiële werkingsduur van 3 maanden

Aangenomen moties PV 13 en 14 oktober

69. Nadere gewijzigde motie van het lid Van Kooten-Arissen over mensen die in verzet gaan tegen de coronaboete actief wijzen dat zij eventueel in aanmerking kunnen koen voor juridische bijstand, 35526-53

70. Motie van lid Van Dam cs over herziening van het staatsnoodrecht, 35526-42

71. Motie van het lid Hijink over een voorstel voor aanpassing van de Wet Publieke gezondheid

72. Motie van het lid Van der Staaij, om zowel alcohol als softdrugs in de openbare ruimte tussen 20:00 uur en 7:00 uur te verbieden, 25295-635

Winkelwagen
There are no products in the cart!
Continue Shopping